Tilladelse fra Vejdirektoratet

Husk at søge Vejdirektoratet om tilladelse, hvis dit arrangement skal foregå på et statsligt vejareal

Hvis du ønsker at afholde et arrangement (fx et cykelløb) på et statsligt vejareal, skal du ansøge Vejdirektoratet om en arrangementetstilladelse. 

Det samme er tilfældet, hvis du har behov for at afspærre statsveje, eller hvis du ønsker at opstille tavler, kegler mv. på dem. 

Hvordan søger du?

Du søger Vejdirektoratet om tilladelse via selvbetjeningsskema på virk.dk.

Hvornår skal du søge?

Der er ingen deciderede ansøgningsfrister, da de afhænger af arrangementets størrelse.

Men hvis der er tale om et stort arrangement, som giver større trafikale udfordringer, skal du kontakte Vejdirektoratet minimum 8 måneder før arrangementet. 

Love og regler 

Vejdirektoratet behandler din arrangementsansøgning efter vejloven og færdselsloven.

Af vejlovens § 80 og § 83, kap. 9. ”Råden over vejareal”, fremgår det, at vejmyndigheden kan give tilladelse til midlertidig opsætning af skilte og andre genstande på vejareal. 

Af færdselslovens § 92, kap. 15 færdselsregulering og afmærkning m.v., fremgår det, at vejmyndigheden med samtykke fra politiet kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, herunder afspærring af vej.

Siden er sidst opdateret 19. maj 2020